Bestyrelse
Efter Generalforsamlingen d. 21. maj 2017 har bestyrelsen denne sammensætning:

Formand: Karen Nisbeth, 30281385, Kirkebakken 1, 3740 Svaneke

Næstformand: Marianne Kleist, 40 33 67 49, Kannikegårdsvej 33, 3730 Nexø

Kasserer/webmaster: Lars Bitsch, 23 98 88 34, Vestergade 23 Svaneke

Suppleant: Tove Skovgaard
Revisor: Gitte Hauge
Revisorsuppleant: John Bolding
(Markerede navne linker til mail-adressen)Vedtægter for Svampevennerne

§1: Foreningens navn er ”Svampevennerne”.
Foreningen er hjemmehørende på Bornholm.

§2: Foreningen er et samlingspunkt for svampeinteresserede
Den har til formål at udbrede kendskabet til de enkelte svampe og deres anvendelse.

§3: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen
Den afholdes hvert år i maj måned. Der indkaldes pr. brev eller mail med mindst 14 dages varsel Indkaldelsen skal indeholde dagsorden
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. april.
Stemmeret på generalforsamlingen har personer, som har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder forud for generalforsamlingen.
Stemmeret er betinget af personligt fremmøde.
Ethvert spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et medlem fremsætter ønske herom.
Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer foregår skriftligt, hvis der er flere kandidater til en post. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

§4: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes pr. brev med mindst 8 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 af de stemmeberettige medlemmer fremsætter motiveret begæring herom til bestyrelsen med tydelig angivelse af hvilke punkter, der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske senest 5 uger efter begæringen er fremsendt og indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
Reglerne for afstemning og stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling er de samme som på den ordinære.

§5: Vedtægtsændringer kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget er optaget på dagsordenen.
Der kræves ¾ majoritet blandt de fremmødte for at ændring kan ske.

§6: Medlemsåret løber fra den 1. juni til den 31. maj
Der er 2 medlemskategorier: enkeltmedlemskab og familiemedlemskab.
Familiemedlemskab giver højst 2 stemmer.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingent skal være betalt ved udgangen af juli måned
Betales kontingentet ikke inden for den anførte tidsfrist, udsendes en rykker og betales denne heller ikke, medfører det automatisk sletning af medlemskabet
Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri som kompensation for udgifterne i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, d.v.s., at hvis et bestyrelsesmedlem har familiemedlemskab, betales kun differencen mellem enkeltmedlemskab og familiemedlemskab.

§7: Foreningens regnskabsår løber fra den 1. april til den 31. marts.

§8: Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. De vælges for 2 år ad gangen og afgår på skift hvert andet år.
Hvert medlem kan ved valg af bestyrelse maksimalt afgive så mange stemmer som det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.
Endvidere vælges der 1 suppleant for 1 år ad gangen.
Hvis der er flere kandidater til bestyrelsesvalget, end der er ledige pladser, bliver suppleanterne de kandidater, der uden at blive indvalgt i bestyrelsen opnår de næstfølgende højeste stemmetal. Alle valg foregår ved almindelig stemmeflertal
I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning
Kun myndige personer er valgbare til bestyrelsen.

§9: Ingen er forpligtet til at modtage valg mod sin vilje

§10: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal mødet afholdes inden for 30 dage efter begæringens fremsættelse.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg, hvortil medlemmer kan vælges også uden for bestyrelsens kreds.
Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Suppleanterne indtræder automatisk i bestyrelsen, hvis der sker afgang fra denne.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§11: Der vælges 1 revisor for 2 år ad gangen.
Der vælges 1 revisorsuppleant for et år ad gangen

§12: Foreningen opløsning kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor dette punkt er optaget på dagsordenen.
For at opløsning kan finde sted, kræves der et flertal på ¾ af de fremmødte stemmer, og disse skal samtidig udgøre et flertal af foreningens stemmeberettige medlemmer.
Er et forslag om opløsning af foreningen blevet forkastet, kan der tidligst tages stilling til et tilsvarende forslag efter 1 års uafbrudt virke.
Den generalforsamling, der vedtager foreningens opløsning, udpeger et likviditationsudvalg på 3 medlemmer til at realisere aktiverne og afvikle forpligtelserne.
Ved opløsning skal foreningens eventuelle formue anvendes til gavn for svampesagen på Bornholm eller i det øvrige Danmark. Den generalforsamling, som endeligt opløser foreningen, træffer nærmere beslutning herom.
Ved opløsning deponeres foreningens arkiv i lokalhistorisk arkiv
Foreningen bog - og bladsamling m.v. sælges til medlemmerne på en auktion og provenuet indgår i den likvide formue.
Viser det sig, at foreningens formue er negativ, hæfter medlemmerne solidarisk

Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. maj 2017Generalforsamling 2010-2017

Generalforsamling 2010
Generalforsamling 2011
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2016
Generalforsamling 2017