Bestyrelse
Efter Generalforsamlingen 2021 har bestyrelsen denne sammensætning:

Formand: Karen Nisbeth, karen@nisbeth.dk, 30281385, Dyrlæge Jürgensensgade 25 st, 3740 Svaneke

Næstformand: Marianne Kleist, marianne_kleist@hotmail.com, 40 33 67 49, Kannikegårdsvej 33, 3730 Nexø

Kasserer: Finn Jørgensen

Bestyrelsesmedlem: Jette Harild
Bestyrelsesmedlem: Grethe Stender Kristiansen

Suppleant: Tove Skovgaard
Suppleant: Francisca Pedersen
Revisor: Maja Ipsen
Revisorsuppleant: John Bolding
Webmaster: Lars Bitsch, larsbitsch@live.dk, 23 98 88 34, Vestergade 23 Svaneke
(Markerede navne linker til mail-adressen)Vedtægter for Svampevennerne

§1: Foreningens navn er ”Svampevennerne”.
Foreningen er hjemmehørende på Bornholm.
Foreningen tegnes af formanden og kasseren i forening, eller en af disse samt to bestyrelsesmedlemmer. Større beløb skal godkendes af hele bestyrelsen.

§2: Foreningen er et samlingspunkt for svampeinteresserede
Den har til formål at udbrede kendskabet til de enkelte svampe og deres anvendelse.

§3: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen
Generalforsamlingen afholdes hvert år senest 15. marts. Der indkaldes pr. brev eller mail med mindst 14 dages varsel Indkaldelsen skal indeholde dagsorden
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før dennes afholdelse.
Stemmeret på generalforsamlingen har personer, som har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder forud for generalforsamlingen.
Stemmeret er betinget af personligt fremmøde.
Ethvert spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et medlem fremsætter ønske herom.
Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer foregår skriftligt, hvis der er flere kandidater til en post. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

§4: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes pr. brev eller mail med mindst 8 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 af de stemmeberettige medlemmer fremsætter motiveret begæring herom til bestyrelsen med tydelig angivelse af hvilke punkter, der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske senest 5 uger efter begæringen er fremsendt og indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
Reglerne for afstemning og stemmeret på den ekstraordinære generalforsamling er de samme som på den ordinære.

§5: Vedtægtsændringer kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget er optaget på dagsordenen.
Der kræves ¾ majoritet blandt de fremmødte for at ændring kan ske.

§6: Medlemsåret løber fra den 1. januar til den 31. december
Der er 2 medlemskategorier: enkeltmedlemskab og familiemedlemskab.
Familiemedlemskab giver højst 2 stemmer.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingent skal være betalt ved udgangen af april måned
Betales kontingentet ikke inden for den anførte tidsfrist, udsendes en rykker og betales denne heller ikke, medfører det automatisk sletning af medlemskabet
Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri som kompensation for udgifterne i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, d.v.s., at hvis et bestyrelsesmedlem har familiemedlemskab, betales kun differencen mellem enkeltmedlemskab og familiemedlemskab.

§7: Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

§8: Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. De vælges for 2 år ad gangen og afgår på skift hvert andet år.
Hvert medlem kan ved valg af bestyrelse maksimalt afgive så mange stemmer som det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.
Endvidere vælges der 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
Hvis der er flere kandidater til bestyrelsesvalget, end der er ledige pladser, bliver suppleanterne de kandidater, der uden at blive indvalgt i bestyrelsen opnår de næstfølgende højeste stemmetal. Alle valg foregår ved almindelig stemmeflertal
I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning
Kun myndige personer er valgbare til bestyrelsen.

§9: Ingen er forpligtet til at modtage valg mod sin vilje

§10: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal mødet afholdes inden for 30 dage efter begæringens fremsættelse.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg, hvortil medlemmer kan vælges også uden for bestyrelsens kreds.
Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Suppleanterne indtræder automatisk i bestyrelsen, hvis der sker afgang fra denne.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§11: Der vælges 1 revisor for 2 år ad gangen.
Der vælges 1 revisorsuppleant for et år ad gangen
I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.
Hvis revisor får varigt forfald, tiltræder revisorsuppleanten automatisk som revisor og fungerer indtil næste generalforsamling.
Revisor og revisorsuppleant kan ikke være medlem af bestyrelsen eller suppleanter til denne

§12: Foreningen opløsning kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor dette er eneste punkt på dagsordenen.
For at opløsning kan finde sted, kræves der et flertal på ¾ af de fremmødte stemmer, og disse skal samtidig udgøre et flertal af foreningens stemmeberettige medlemmer.
Er et forslag om opløsning af foreningen blevet forkastet, kan der tidligst tages stilling til et tilsvarende forslag efter 1 års uafbrudt virke.
Den generalforsamling, der vedtager foreningens opløsning, udpeger et likviditationsudvalg på 3 medlemmer til at realisere aktiverne og afvikle forpligtelserne.
Foreningens medlemmer kan ikke pålægges nogen personlig hæftelser for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
Ved opløsning skal foreningens eventuelle formue anvendes til gavn for svampesagen på Bornholm eller i det øvrige Danmark. Den generalforsamling, som endeligt opløser foreningen, træffer nærmere beslutning herom.
Ved opløsning deponeres foreningens arkiv i lokalhistorisk arkiv
Foreningen bog - og bladsamling m.v. sælges til medlemmerne på en auktion og provenuet indgår i den likvide formue.
Viser det sig, at foreningens formue er negativ, hæfter medlemmerne solidarisk

Således vedtaget på generalforsamlingen den 11. juni 2018Generalforsamling 2010-2021

Generalforsamling 2010
Generalforsamling 2011
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2016
Generalforsamling 2017
Generalforsamling 2018
Generalforsamling 2019
Generalforsamling 2020
Generalforsamling 2021